O MENI / ABOUT ME

“I don’t trust anyone who doesn’t laugh.”
(Maya Angelou)

Click edit button to change this code.

Dr. Janja Hojnik

Službeni naslov: Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor
E-pošta: janja.hojnik@um.si

Sem diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom, redna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Jean Monnet Chair profesorica prava EU. Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022). Pred tem prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose (2015-2018) in vodja doktorskega študija (2016-2018) na Pravni fakulteti UM. Raziskovalno in pedagoško delam na področju prava EU (notranji trg EU, regulacija cen, mednarodna trgovina, digitalna ekonomija). Doslej nosilka treh projektov Evropske komisije Jean Monnet, trenutno vodim Jean Monnet Chair za področje pravnih vidikov pametne in sodelovalne ekonomije v EU. Kot gostujoča predavateljica sem predavala na Univerzi v Ljubljani, na Oxfordu, v Maastrichtu, v Grazu, v Trstu, na Dunaju, v Budimpešti, Pragi, na PF v Sarajevu, na Sciences Po v Parizu, v Luksemburgu, na univerzi v Edinburgu, v Kingstonu in drugod. Sem tudi mentorica študentom, ki se vsakoletno pripravljajo na tekmovanje iz prava EU (European Law Moot Court Competition), študentom pri sodniški praksi Amicus Curiae, doslej mentorica preko sto študentom pri pripravi zaključnih del na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju; vrsto let tudi organiziram tekmovanje iz pogajanj za slovenske študente prava in sem urednica bloga za študente prava. Sem članica skupine avtorjev, ki za založbo Springer pripravljajo komentar Pogodbe o delovanju EU (ur. Blanke/Mangiameli), zadolžena za določbe o prostem pretoku blaga. Članica Evropskega pravnega inštituta (ELI, Dunaj) in Slovenskega društva za evropsko pravo. Od 2014 sem članica skupine pravnih strokovnjakov pri MZZ za svetovanje o vprašanjih nasledstva nekdanje SFRJ, sodelujem na posvetih o prihodnosti EU po Brexitu, leta 2015 sem bila članica Skupine za prihodnost Slovenije (Future Champions Group), ki jo je imenovala Vlada RS za pripravo vizije razvoja Slovenije do 2050. Bila sem tudi članica delovne skupine za pripravo pravnih podlag za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti pri SAZU in sem članica usmerjevalne skupine ARRS (2016-2018). V okviru sodelovanja z gospodarstvom pripravljam pravna mnenja o pravnih vprašanjih EU, sodelujem v arbitražah in sem članica nadzornega sveta večje gospodarske družbe.

Janja Hojnik na Researchgate

OSEBNI PODATKI:

 • rojena: 31.10.1979 na Ptuju;
 • poročena (2006; dekliški priimek Bedrač); mama treh otrok (hčerki roj. 2008 in 2018, sin roj. 2010).

IZOBRAŽEVALNA POT:

Osnovna šola: Videm pri Ptuju (1986-1994)
Glasbena šola: Ptuj (1988-1994)
Gimnazija: Ptuj (1994-1998)
Dodiplomski študij:

 • Pravna fakulteta v Mariboru (1998-2002); povprečna ocena 9,5; septembra 2002 z odlično oceno zagovarjala diplomsko nalogo pod mentorstvom prof. dr. Marijana Kocbeka;
 • Kingston University Law School v Londonu – akademsko leto 2001/2002;
 • Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru (1999-2003); smer finance in bančništvo, povprečna ocena 9,3; junija 2003 z odlično oceno zagovarjala diplomsko nalogo pod mentorstvom prof. dr. Boruta Bratine;
 • Obštudijske dejavnosti:
  – Mednarodna poletna šola tujih jezikov – Bovec 1999 (italijanski jezik);
  – Mednarodna poletna šola tujih jezikov – Bovec 2000 (nemški jezik);
  – Mednarodni projekt ‘Cesta do Evrope’ – 2002;
  – Projekt MOST 2002 – sodelovanje PF v Mariboru in PF v Beogradu.

Podiplomski študij (2002-2007):

 • magistrski študij Gospodarsko pravo EU na Pravni fakulteti v Mariboru (2002-2004); po sklepu Senata Pravne fakultete v Mariboru prešla na enovit doktorski študij;
 • junija 2007 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Raznolikost in poenotenje tržnih pravil v sistemu vertikalne delitve oblasti Evropske unije« pod mentorstvom prof. dr. Petra Grilca in komentorstvom prof. dr. Rajka Kneza;
 • Diploma summa cum lauda na podiplomskem programu prof. J. H. H. Weilerja na Central European University v Budimpešti »Advanced European and Global Legal Practice – EU and the WTO« (julij 2007).

Strokovni izpiti:

 • pravniški državni izpit (2005);
 • državni izpit iz javne uprave (2005).

Druga znanja:

 • računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje,
 • jeziki: materni jezik slovenščina; govorno tudi angleški in hrvaški jezik; bralno angleški, hrvaški, nemški, italijanski in francoski jezik; osnovno znanje ruskega jezika.

NAGRADE IN PRIZNANJA:

 • Zlato Cankarjevo priznanje na tekmovanju iz slovenskega jezika (1998);
 • Priznanje ministra za šolstvo »Zlata maturantka« (1998);
 • Rektorjeva nagrada za najboljšo študentko prava v generaciji (2003);
 • Priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije za najvidnejši prispevek k pravni znanosti in stroki mladega pravnika (2010);
 • Priznanja Ius Software za štirikratno uvrstitev med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji (v letih 2011-2014);
 • Priznanje za znanstveno delo na področju prava Centra za mednarodne pravne študije iz Salzburga, 2013.

ŠTIPENDIJE:

 • Zoisova štipendija (1994-2002);
 • Socrates Erasmus – students exchange (2001-2002);
 • Leonardo da Vinci – professional training (2004);
 • Socrates Erasmus – academic staff exchange (2012);
 • Erasmus+ – academic staff exchange (2014, 2015, 2019).

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • Nova Ljubljanska banka; Podružnica Ptuj; praktično usposabljanje za študente ekonomije (julij-september 2001);
 • Višje sodišče v Mariboru; sodniška pripravnica (november 2002 – oktober 2003);
 • Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (od 2003 do danes, sprva kot mlada raziskovalka; od junija 2018 habilitirana v naziv redne profesorice);
 • Strokovno usposabljanje: Kingston University Law School (zimski semester 2004/05); Sodišče EU (aprila 2008 in aprila 2012); Graz University (januar-april 2013).

SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU UNIVERZE V MARIBORU:

 • prorektorica UM za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022): predsednica Komisije za človeške vire; vodja delovne skupine za posodobitev habilitacijskih postopkov, delovne skupine za ocenjevanje delovne uspešnosti pedagoškega in raziskovalnega osebja, delovne skupine za kodeks etike UM in delovne skupine za priznanje pomembnih umetniških del; članica delovne skupine za strategijo UM 2021-2030; članica Strokovnega sveta UKM; članica Sveta RS za visoko šolstvo;
 • prodekanica za raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje PF UM (2015-2018);
 • vodja doktorskega študija PF UM (2016-2018);
 • članica Senata PF UM (2015-2019);
 • predsednica disciplinskega sodišča za študente prve stopnje PF UM (2007-2014);
 • članica komisije za kakovost na PF UM (2011-2014) in nato predsednica te komisije (2014-2015);
 • članica komisije za doktorski študij PF UM (od 2012);
 • članica komisij UM za znanost in za mednarodno sodelovanje (2015-2019).

UREDNIŠTVO

Employment Address: Faculty of Law, Mladinska 9, 2000 Maribor, Slovenia
E-mail: janja.hojnik@um.si

I am Doctor of Juridical Science, Bachelor of Laws, BSc (Econ), with State Juridical Exam, Full Law Professor of the University of Maribor, Faculty of Law and Jean Monnet Chair Professor of EU Law. Vice-Rector of University of Maribor for Quality, HR and Legal Affairs (2018-2022). Before that Vice-Dean for Research and International Relations (2015-2018) and Head of Doctoral Programme (2016-2018) at Faculty of Law UM. Teaching and researching in the field of EU Law (internal market, price regulation, international trade, digital economy). Up to date holder of three Jean Monnet projects of the European Commission, currently Jean Monnet Chair on EU law aspects of smart and sharing economy. Visiting lecturer at Universities of Ljubljana, Maastricht, Vienna, University of Oxford, Sciences Po (Paris), University of Trieste, Charles University (Prague), University of Sarajevo, Kingston University (London), Luxembourg University, Karel Franzens University (Graz), Central European University (Budapest), Edinburgh Napier University etc. Coaching teams for the EU Law Moot Court Competition, supervising students involved in Amicus Curiae project; supervisor for over 100 students’ theses at all study levels; organiser of the negotiations competition for Slovenian law students since 2005, as well as the editor of the Central EU Law Blog for Students. Member of a group of authors preparing a commentary on the Treaty on Functioning of the EU for Springer Publishing (eds. Blanke/Mangiameli), responsible for provisions on free movement of goods. Fellow of the European Law Institute (Vienna) and of the Slovenian Society for European Law. Since 2014 a member of a group of legal experts appointed by the Slovenian government to advise the Ministry of Foreign Affairs on succession issues of the former SFRY; a member of the strategic group “Future Champions Group”, appointed by the Slovenian Government to prepare a development vision for Slovenia 2050; at different levels involved in discussions on the future of the EU after Brexit. A member of a committee in charge of preparing legal basis for the national commission on integrity in science; and a member of the advisory group of the Slovenian Research Agency (2016-2018). Within my work for commercial practice I am preparing legal opinions concerning EU law problems, I am involved in arbitration and am a member of the supervisory board of a large Slovenian company.

Janja Hojnik on Researchgate.

PERSONAL DETAILS

 • born 31 October 1979 in Ptuj (Slovenia, then in Yugoslavia);
 • married (since 2006; née Bedrač); three children (daughters born in 2008 and 2018, son born in 2010).

EDUCATION:

Primary school: Videm pri Ptuju (1986-1994)
Music school: Ptuj (1988-1994)
High School: Ptuj (1994-1998)
University undergraduate studies:

 • Faculty of Law University of Maribor (1998-2002) – major courses on commercial and international trade law;
 • Kingston University Law School in London (2001/2002);
 • Faculty of Business and Economics University of Maribor (1999-2003) – major on finances and banking;
 • Extracurricular activities:
  – International summer school in Bovec 1999 (learning Italian);
  – International summer school in Bovec 2000 (learning German);
  – International project »Road to Europe« (Slovenia – Italy) – 2002;
  – Project BRIDGE 2002 – co-operation between the Faculty of Law in Maribor and in Belgrade (Serbia).

Postgraduate studies (2002-2007):

 • Master studies of EU commercial law at the Faculty of Law University of Maribor (2002-2004);
 • In June 2007 defended a doctoral thesis on the role of the principle of subsidiarity in the field of the internal market under supervision of Prof. Dr. Peter Grilc (University of Ljubljana) and Prof. Dr. Rajko Knez (University of Maribor);
 • Diploma summa cum lauda at the postgraduate programme of Prof. J. H. H. Weiler at the Central European University in Budapest »Advanced European and Global Legal Practice – EU and the WTO« (July 2007).

Professional exams:

 • State judiciary exam (2005),
 • State public administration exam (2005).

Other skills:

 • Computer skills: MS Windows, Word, Excel, internet, e-mail, el. commerce,
 • Language skills: Slovenian (mother tongue), also speaking English and Croatian; reading English, Croatian, German, Italian and French, basic knowledge of Russian language.

AWARDS

 • Golden Cankar’s award for achievements at the national competition in Slovenian language (1998);
 • Minister for Education award for achievements at the state matura exams (1998);
 • Rector’s award for the most successful law student in the generation (2003);
 • Slovenian Association of Law Societies Award for the most outstanding contributions to the legal science and profession of a young lawyer (2010);
 • Ius Software Awards for qualifying among 10 most influential lawyers in Slovenia according to an open internet poll four times between 2011 and 2014;
 • Centre of International Legal Studies (Salzburg) – Certificate of Appreciation for achievements in legal research and writing (2013).

SCHOLARSHIPS:

 • Zoisova scholarship for talented students (1994-2002);
 • Socrates Erasmus – students exchange (2001-2002);
 • Leonardo da Vinci – professional training (2004);
 • Socrates Erasmus – academic staff exchange (2012);
 • Erasmus+ – academic staff exchange (2014, 2015, 2019).

WORK EXPERIENCE:

 • Nova Ljubljanska banka; vocational training for business students (July-September 2001);
 • High Court in Maribor: judicial trainee (November 2002 – October 2003);
 • Faculty of Law University of Maribor (since November 2003, since June 2018 elected as a full law professor);
 • Professional trainings: Kingston University Law School (winter semester 2004/05); Court of Justice of the EU (April 2008 and April 2012); Graz University (January-April 2013).

PARTICIPATION AT MANAGEMENT:

 • Vice-Rector for Quality, HR and Legal Affairs, University of Maribor (2018-2022): chair of the HR Committee; chair of the Working Group on modernisation of habillitation procedures; chair of the Working Group on performance appraisal of teaching and research staff; chair of the Working Group on University Code of Ethics; chair of the Working Group for setting the university procedure on recognition of important works of art; member of the Working Group preparing the UM Strategy 2021-2030; member of the Supervisory Council of the University Library; member of the National Council of RS for Higher Education;
 • Vice-Dean for Research and International Relations, Faculty of Law UM (2015-2018);
 • Head of Doctoral Studies, Faculty of Law UM (2016-2018);
 • Member of the Senate, Faculty of Law UM (2015-2019);
 • Chair of the Disciplinary court for students, Faculty of Law UM (2007-2014);
 • Member and later Chair of the Commission for Quality, Faculty of Law UM (2011-2015);
 • Member of the commission for endorsement of theses at postgraduate study programmes, Faculty of Law UM (since 2012);
 • Member of the University committees on research and international co-operation (2015-2018).

EDITORIAL and PEER REVIEW

Galerija / Gallery

“The trouble is, you think you have time.”
Jack Kornfield